دکتر مهريار خسروشاهی

دکتر مهريار خسروشاهی

پزشک داخلی ( دیابتولوژیست )

توضیحات

دکتر مهریار خسرو شاهی
پزشک دیابت 

مدارک