دکتر فریبا امینی

دکتر فریبا امینی

پزشک داخلی ( دیابتولوژیست )

توضیحات

مدارک

  • متخصص داخلی ( دیابتولوژیست