نقش روانشناسی در دیابت - بخش سوم
نقش روانشناسی در دیابت - بخش سوم

شاید روانشناسی و دیابت در کنار هم برای شما آشنا نباشد در واقع روانشناسی در ایجاد و نحوه ی سیر بیماری دیابت  خیلی مهم هست

مشاهده
مدیریت و درمان بیماری دیابت -قسمت اول
مدیریت و درمان بیماری دیابت -قسمت اول

ویدئو آموزشی مدیریت و درمان بیماری دیابت و تغییر نگرش در مورد این بیماری توسط دکتر داوود عباسی دیابتولوژیست

مشاهده
نقش آموزش در کنترل دیابت - قسمت سوم
نقش آموزش در کنترل دیابت - قسمت سوم

ویدئو آموزشی نقش آموزش در کنترل دیابت توسط دکتر مهیار خسروشاهی دیابتولوژیست

مشاهده
نقش آموزش در کنترل دیابت - قسمت دوم
نقش آموزش در کنترل دیابت - قسمت دوم

مصاحبه کلینیک آنلاین دیابت "دیابتوس" با آقای دکتر مهیار خسروشاهی در خصوص نقش آموزش در کنترل دیابت

مشاهده